Logo Weiss

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Michaels Hus och Trädgårdsservice / Landabäcksvägen 4 / 37378 Fågelmara

michael@rahm.com / www.husochträdgårdsservice.se / 070 355 10 96

Michaels Hus och Trädgårdsservice behandling av personuppgifter

Regler för hur personuppgifter ska hanteras hittar du också i svensk lagstiftning som t.ex. Dataskyddslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Bolagslagen m.fl.

Dataskyddsförordningen, GDPR.

Vårt dataskyddsombud är ansvarig för Michaels Hus och Trädgårdsservice att säkerställa hur dina personuppgifter hanteras.

Den här webbplatsen använder formulär, där du frivilligt kan välja att lämna dina personliga uppgifter. Trots att vår hemsida är certifierad med HTTPS certifikat avråder vi dig från att skriva in personnummer. Vi värnar din integritet och dina personuppgifter.

Laglig grund för registrering

För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt krävs det att vi har en laglig grund för hanteringen. Vissa uppgifter använder vi efter att vi har gjort en överenskommelse (samtycke vid ifyllnad av formulär). I andra sammanhang finns det krav på oss i lagstiftningen hur vi ska gå tillväga – vårt behov att samla in personuppgifter från formuläret är för att vi ska kunna ta en kontakt med dig, ditt företag eller organisation.

Samtycke

Ett samtycke till behandling av dina personuppgifter bygger på ett dokumenterat godkännande från dig (när du väljer att fylla i vårt webbformulär, eller skicka e-post eller brev till vårt företag Michaels Hus och Trädgårdsservice). Observera att du närsomhelst kan återkalla ett samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på i vilka register som vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt att få ett utdrag av den information som vi behandlar om dig.

Rättelse

Om det finns felaktigheter i vår hantering av dina personuppgifter så kan du begära att felen rättas.

Radering

Rätten till radering (rätten att bli glömd) är inte en självklarhet i många av våra personuppgiftsbehandlingar. Som kund, leverantör eller partner till Michaels Hus och Trädgårdsservice har vi bokföringslagar etc. att ta hänsyn till, det innebär att vi av bokföringsskäl lagrar dina personuppgifter eller ditt företag/organisations uppgifter enligt gällande lag.

Begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden vi under en utredningstid om du:

  • bestrider uppgifternas korrekthet
  • anser att personuppgiftshanteringen är olaglig
  • om vi inte behöver personuppgifterna längre, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk

Rätten till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss i ett strukturerat, allmänt använt, digitalt format har du rätt att begära att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen sker automatiserat och grundar sig på samtycke.

Rätten att göra invändningar

Om vår behandling av dina personuppgifter bygger på att du alltid rätt att göra invändning mot behandlingen – om inte den personuppgiftsansvarig kan peka på tvingande, berättigande skäl som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter.

Kontakt

För frågor om vår personuppgiftsbehandling och kontakt

Du kann kontakta Michaels Hus och Trädgårdsservice via mail: michael@rahm.com

Du kann ävan ringa 070 355 10 96

Eller skriva till oss på följande adress:

Michaels Hus och Trädgårdsservice, Landabäcksvägen 4, 37378 Fågelmara